Inspirace na cesty - průvodce na cesty

Obchodní podmínky

společnosti Lingea s.r.o.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese www.inspiracenacesty.cz

Sídlo společnosti: Nálepkova 131, 637 00 Brno
identifikační číslo: 25347659
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka C 27662

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Lingea s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.inspiracenacesty.cz a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na uvedené adrese a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží anonymně přímo z webového rozhraní obchodu nebo jako registrovaný uživatel s uživatelským účtem.

2.2. Založením účtu získá kupující řadu výhod. Ušetří čas se zadáváním údajů při opakovaných nákupech a má přístup k historii objednávek. Navíc získá slevu ve výši 10 % z ceny z každé další objednávky.

2.3. Uživatelské jméno k účtu dostane kupující přiděleno v rámci registrace. Heslo si volí sám a je možné jej v budoucnu libovolně měnit. Při registraci musí kupující zadat funkční e-mailovou adresu, na kterou obdrží zprávu s aktivačním odkazem. Kliknutím na aktivační odkaz aktivuje kupující svůj účet.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednávky.

3.8. Pokud kupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platební karta online atp.), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její akceptace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále kupní cena) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6995070257/0100, vedený u Komerční banky (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platební karty online

4.2. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při osobním odběru objednaného zboží na výdejním místě e-shopu INSPIRACE NA CESTY ji lze uhradit pouze hotově či kartou. V tomto případě není účtován žádný manipulační poplatek ani balné.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. V případě platby kartou online je kupující při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou kupujícího. Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL a 3D Secure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo v bance kupujícího, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost. Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club International, Maestro.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Není-li dohodnuto jinak, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení ceny zboží. Daňový doklad zašle spolu se zbožím na adresu kupujícího, případně na jeho elektronickou adresu.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Objednávka skladem dostupného zboží učiněná do 11. hodiny pracovního dne bude zpravidla připravena k osobnímu odběru následující pracovní den. Připravení objednávky k osobnímu odběru prodávající kupujícímu dohodnutým způsobem oznámí.

5.2. V případě platby na dobírku bude zásilka odeslána do pěti (5) pracovních dnů od doručení objednávky.

5.3. V případě platby předem bankovním převodem je kupujícímu vystavena a zaslána proformafaktura do dvou (2) pracovních dnů od akceptace objednávky. Zásilka je pak odeslána spolu s daňovým dokladem (fakturou) do deseti (10) pracovních dnů od přijetí odpovídající částky na účet prodávajícího.

5.4. V případě platby předem kartou online bude zásilka odeslána do deseti (10) pracovních dnů od přijetí odpovídající částky na účet prodávajícího.

5.5. Zboží pak bude doručeno v obvyklých dodacích termínech dopravce (Česká pošta, s.p.). Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.6. V případě objednávky e-booku (elektronická kniha ve formátu epub) dostane kupující mailem odkaz ke stažení e-booku ze serveru prodávajícího neprodleně po uhrazení objednávky.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku e-booku, pokud prodávající již kupujícímu odeslal mailem odkaz ke stažení e-booku.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@inspiracenacesty.cz.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tj. zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží kupujícímu. K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí jen za výjimečných okolností, kterými je zejména skutečnost, že zboží je nedostupné.

6.8. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet na kupujícím uvedenou adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít objednané zboží. Nepřevezme-li kupující zboží do sedmi (7) dnů od dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Na zboží nakoupené v e-shopu INSPIRACE NA CESTY se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním, vady vzniklé neodborným užíváním nebo způsobené mechanickým poškozením či užíváním k jinému účelu než k jakému je věc obvykle užívána.

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím či výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo přiměřenou slevou z ceny věci nebo odstoupením od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.5. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době 24 měsíců (záruka).

8.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně či osobně na adrese jeho provozovny Vackova 9, 612 00 Brno nebo mailem na adrese reklamace@inspiracenacesty.cz.

8.7. Při osobním vyzvednutí objednaného zboží na výdejním místě e-shopu INSPIRACE NA CESTY je kupující povinen ihned prodávajícímu oznámit případné mechanické vady. Kupující má v tomto případě právo poškozené zboží nepřevzít. Pokud je to možné, takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou zboží za nový kus.

8.8. Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje kupujícího. Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu reklamace@inspiracenacesty.cz.

8.9. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdo a kdy právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.10. Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména: vadné zboží (u knih chybějící listy, uvolněná vazba, chybný ořez atp.) nebo záměna objednaného zboží.

8.11. Zboží, na které se uznaná reklamace vztahuje, musí kupující dodat spolu s kopií pořizovacího daňového dokladu na výdejní místo e-shopu INSPIRACE NA CESTY, které se nachází na adrese: Vackova 9, 612 00 Brno.

8.12. Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena v případě osobního doručení do výdejního místa e-shopu INSPIRACE NA CESTY v hotovosti. V ostatních případech bude kupní cena zboží uhrazena na bankovní účet kupujícího, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy, příp. v samostatném písemném sdělení. Kupní cena bude vrácena do 30 dní ode dne odstoupení od smlouvy.

8.13. V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy od prodávajícího dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co kupující prodávajícímu nevrátil. Pokud je vrácené zboží poškozeno částečně, může prodávající uplatnit u kupujícího právo na náhradu škody. Nárok na peněžitou náhradu škody je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.14. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8.15. Zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím externích dopravců (Česká pošta s.p.). Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě.

8.16. V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na reklamace@inspiracenacesty.cz. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na kupujícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

10.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu.

10.9. Kupující souhlasí se zasíláním informačního newsletteru a obchodních sdělení souvisejících s jeho zbožím na elektronickou adresu kupujícího. Ze zasílání informačního newsletteru a obchodních sdělení se kupující může kdykoliv odhlásit pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání prodávajícímu.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, (popřípadě též odepřením převzetí zásilky)
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Lingea s.r.o., Vackova 9, 612 00 Brno
adresa elektronické pošty: info@inspiracenacesty.cz
adresa pro reklamace: reklamace@inspiracenacesty.cz
telefon: 541 233 160.

12.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 17.3.2014. Aktuální změny těchto podmínek jsou k dispozici na http://www.inspiracenacesty.cz/obchodni-podminky.php. Kupující je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

12.4. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami, platnými pro e-shop INSPIRACE NA CESTY, seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.

12.5. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

12.6. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Spotřebitelem není podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem své podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahují ty ustanovení obchodních podmínek, které jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách.

12.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Brně dne 17. 3. 2014